TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

Rozwój inżynierii bezwykopowej w Spółce GAMAR:


1996r. Zakupiono pierwszą maszynę do przewiertów HWP 27, rozpoczynając rozbudowę sektora inżynierii bezwykopowej w Spółce
2003r. Pozyskano urządzenie przeciskowe MAX 130 umożliwiające zarówno wykonywanie przecisków rurami stalowymi o średnicy do 200mm, jak i wykonywanie przecisków z jednoczesnym wciąganiem przewodowych rurociągów PEHD o średnicy do 125mm
2004r. Na bazie przekładni planetarnej zbudowano samodzielnie urządzenie do przeciągania rur PE i stalowych w istniejących rurociągach
Zakupiono młot do wbijania rur Max T240 umożliwiający wykonywanie przecisków rurami stalowymi o średnicy do 700mm
2009r. Zakupiono wiertnicę horyzontalną do przewiertów sterowanych JT 3020M1
2010r. Zakupiono urządzenie do crackingu statycznego oraz reliningu PR100 o sile uciągu 100 ton do bezwykopowego montażu rurociągów z możliwością zwiększenia średnicy nowego rurociągu w stosunku do już istniejącego
2011r. Zakupiono urządzenie ciśnieniowo – próżniowe, do usuwania zanieczyszczeń płynnych typu ścieki bytowe oraz płuczki bentonitowej przy realizacji przewiertów sterowanych oraz wykopów metodą próżniową

Inwestycje Spółki w powyższe urządzenia miały istotny wpływ na ulepszanie dotychczasowego procesu produkcyjnego poprzez wprowadzanie nowych technologii montażu rurociągów metodami bezwykopowymi.


Realizacja robót budowlanych przy użyciu technologii bezwykopowej zapewnia Spółce przewagę konkurencyjną oraz możliwość zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na tego typu usługi.


Poniżej opisano metody montażu rurociągów podziemnych przy zastosowaniu przez Spółkę „GAMAR” technologii bezwykopowych.

Renowacja metodą Burstlining (cracking)

Metoda ta może być stosowana w rurociągach gazowych, wodnych, ściekowych oraz przemysłowych w przypadku niemal wszystkich rodzajów uszkodzeń.

Metoda Burstlining polega na wprowadzeniu do istniejącego względnie prostego rurociągu nowej samonośnej rury o takim samym lub większym przekroju poprzecznym. Wprowadzona rura np. PEHD powinna spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi.

Z wykopu początkowego do końcowego, poprzez odnawiany odcinek rurociągu, przeciągana jest głowica krusząca lub tnąca oraz tuleja rozpierająca, która wciska powstałe odłamki w otaczający grunt. Przy pomocy hydraulicznie napędzanej wciągarki zestaw przeciągany jest do wykopu końcowego odcinka, równocześnie następuje wciąganie nowej rury.

Z pomocą tej metody dokonuje się renowacji istniejących rurociągów z kamionki, azbestocementu, żeliwa szarego, tworzywa sztucznego lub niezbrojonego betonu oraz rur stalowych ze spawanymi łączeniami.Relining

Metoda relining może być stosowana w rurociągach gazowych, wodnych, ściekowych oraz przemysłowych w przypadku uszkodzeń niemal każdego typu, jeśli jest możliwa lub wskazana redukcja przekroju poprzecznego rury.

Relining polega na wprowadzeniu do istniejącego względnie prostego rurociągu nowego, w pełni funkcjonalnego przewodu rurowego głównie PEHD.

W celu umieszczenia rury w istniejącym rurociągu należy go oczyścić. Czyszczenie istniejącego rurociągu ma na celu stworzenie optymalnych warunków do bezkolizyjnego wprowadzenia do jego wnętrza nowej rury i usadowienie jej we właściwej pozycji.

Do celów oczyszczania wnętrza rur ciśnieniowych stosuje się różne metody:

  • czyszczenie mechaniczne przy pomocy skrobaka i molcha jako metoda czyszczenia na sucho
  • czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
  • czyszczenie hydrodynamiczne

Z pomocą tej metody dokonuje się renowacji wszelkich istniejących rurociągów bez względu na materiał z jakiego są wykonane.Przewierty horyzontalne

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczyna się z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie poszerzany jest odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą montowany zostaje element, który ma być przeciągany. Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Płuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa się ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciągania mogą być używane rury: PE, stalowe, żeliwne sferoidalne, drenażowe oraz kable.


Metoda ta pozwala na szybkie i najkorzystniejsze dla środowiska pokonywanie różnego rodzaju przeszkód terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gęsto zabudowane tereny miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych i gleby. Dzięki niej następuje redukcja hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych dzięki zastosowaniu sondy stwarza również możliwość uniknięcia awarii urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi w dokumentacji projektowej.Przeciski

Przeciski znajdują zastosowanie w pracach związanych z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teleinformatycznych itd.

Przy ich pomocy możliwe jest położenie instalacji bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę nadziemną. Oznacza to, że nie ma konieczności robienia wykopu wzdłuż całej planowanej instalacji.

Wykonuje się dwa wykopy: startowy, od którego planujemy położyć instalację, oraz końcowy, w którym przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapów.


Maszyny przeciskowe wykorzystuje się do położenia instalacji pod wszelkimi istniejącymi drogami, chodnikami, innymi ciągami komunikacyjnymi. Maszyny przeciskowe umożliwiają wykonanie prac, bez konieczności częściowego demontażu istniejącej drogi i ponownego jej odtworzenia, po zakończeniu prac instalacyjnych.


Kretem (maszyną przeciskową) można wykonać samodzielny przecisk. Można przy jego pomocy wciągnąć rurę z tworzywa sztucznego lub wbijać stalowe rury. Za pomocą dodatkowego osprzętu możliwe jest umożliwiającego wykonanie praktycznie każdej instalacji metodą bezwykopową.

Poniższa ilustracja przedstawia nam schematycznie, jak wyglądają najczęściej wykonywane prace przeciskowe.WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: