Historia działalności Spółki GAMAR

 • 06 maja 1992r. – podpisanie aktu notarialnego zawiązującego Spółkę;
 • 25 maja 1992r. – rejestracja Spółki w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem RHB 8164;
 • 1993r.   – uruchomienie działalności usługowej w zakresie robót ogólnobudowlanych;
 • 1993r.   – uruchomienie działalności usługowej w zakresie budowy rurociągów wodociągowych i gazowych w technologii PE i stal;
 • 1998r.   – poszerzenie oferty usługowej w zakresie wykonawstwa instalacji wewnętrznych wodnych i gazowych;
 • 1998r.   – zakup terenu przemysłowego pod działalność budowlaną w gminie Jankowice k/Rybnika;
 • 2000r.   – poszerzenie zakresu robót w dziedzinie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • 2001r.  – rozbudowa parku maszyn o specjalistyczny sprzęt budowlany w dziedzinie robót ziemnych i nawierzchniowych;
 • 2001r.   – wprowadzenie usług w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z izolacją przeciwwodną ścian i odwodnieniami budynków;
 • 2001r.   – uzupełnienie oferty o usługi w zakresie robót ziemnych dla indywidualnych odbiorców;
 • 2002r.   – uruchomienie działalności usługowej w szerokim zakresie wykonywania nawierzchni z kostki brukowej;
 • 27 czerwiec 2003r. – rejestracja Spółki w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS: 000016533;
 • 2003r.   – rozbudowa parku maszyn o specjalistyczny sprzęt budowlany w dziedzinie robót ziemnych i kanalizacyjnych;
 • 2003r.   – realizacja kontraktu SAPARD -  budowa kanalizacji sanitarnej;
 • 2003r.   – zakup terenu wraz z zabudowaniami z przeznaczeniem na siedzibę przedsiębiorstwa w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej;
 • 2003r. – zakup maszyny przeciskowej oraz uruchomienie działalności usługowej w zakresie wykonywania przecisków o średnicach do f 300;
 • 2003r. – rozpoczęcie prac w zakresie projektowania farm elektrowni wiatrowych w woj. podkarpackim;
 • 2004r. – realizacja kontraktu SAPARD - Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez    zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego t.j. Kompleksu Zamkowego w Kończycach Małych i Zespołu Pałacowego w Zebrzydowicach;
 • 2004r. – wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakości zgodnie z Normą ISO 9001 oraz  uzyskanie pierwszego Certyfikatu Jakości;
 • 2006r. – rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem farm elektrowni wiatrowych w woj. opolskim;
 • 2006r.   – Członkowstwo w Polskiej Izbie Gospodarczej Energii Odnawialnej;
 • 2006r.   – uzupełnienie oferty usługowej o projektowanie przyjętych do realizacji robót budowlanych;
 • 2006r. – zakup młota do wbijania rur oraz uruchomienie działalności usługowej w zakresie wykonywania przecisków o średnicach od f 200 do f 700;
 • 2006r. - 2007r. – rozbudowa parku maszyn o specjalistyczny sprzęt budowlany przeznaczony do realizacji robót współfinansowanych z Funduszu Spójności;
 • 2007r. – zakup terenu wraz z zabudowaniami z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej;
 • 2007r. – zakup nieruchomości niezabudowanej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Chlebowej;
 • 2007r. do nadal – realizacja kontraktów według FIDIC (żółta księga) – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, współfinansowanych z Funduszu Spójności;
 • 2008r.   – rozbudowa parku maszyn o specjalistyczny sprzęt budowlany przeznaczony do realizacji robót liniowych i kubaturowych ziemnych;
 • 2010r. – podpisanie Umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie nowej usługi przewiertu sterowanego przy zastosowaniu technologii wiertnicy horyzontalnej i urządzenia ciśnieniowo – próżniowego w przedsiębiorstwie Gamar Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa - na zakup nowoczesnych środków trwałych;
 • 2010r. – do nadal – realizacja kontraktów według FIDIC (czerwona księga) – Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, współfinansowanych z Funduszu Spójności ;
 • 2012r. – podpisanie Umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Zakup innowacyjnej maszyny zasilanej hydraulicznie do renowacji i budowy rurociągów metodą statycznego crackingu oraz wdrożenie nowatorskiej technologii bezwykopowej przez PW GAMAR Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP - na zakup nowoczesnych środków trwałych;
 • 2013r. – rozbudowa parku maszyn o specjalistyczny sprzęt budowlany przeznaczony do realizacji robót liniowych i kubaturowych ziemnych;
 • 2014r. – do nadal – kontynuacja działalności gospodarczej w zakresie inżynierii budowlanej oraz energetyki odnawialnej

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: