WYBRANE REALIZACJE


„budowa kanalizacji sanitarnej w czyżowicach”
inwestor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski

opis robót budowlanych

Roboty budowlane wykonano w latach 2010 – 2012 w ramach Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” – ETAP I, zgodnie z warunkami FIDIC /czerwona księga/ - Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.


Projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Rodzaj wykonanych robót:

 • sieci kanalizacji grawitacyjnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • studnie rewizyjne
 • przewierty rurą stalową
 • nawierzchnie z asfaltobetonu
 • nawierzchnie z tłucznia kamiennego
 • drenaż rurowy

Łączna długość robót liniowych wyniosła ok. 10 km


Kontrakt został zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Spółka „GAMAR” uzyskała pozytywne referencje od Inwestora.


"remont placu oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy zbiornikach V2000 w Tychach"
inwestor

TAURON Ciepło S.A.
ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice

opis robót budowlanych

Roboty budowlane wykonano w roku 2013.


Rodzaj wykonanych robót:

 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • studnie
 • nawierzchnie z asfaltobetonu
 • podbudowa z tłucznia kamiennego

wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.


Łączna długość robót liniowych – ok. 0,3 km

Łączna powierzchnia remontowanego placu – 2000 m2


Kontrakt został zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Spółka „GAMAR” uzyskała pozytywne referencje od Inwestora.


„Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Rybniku przy ul. Leszczyńskiej / Willowej oraz Czerwionce – Leszczynach przy ul. Dworcowej”
inwestor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

opis robót budowlanych

Roboty budowlane wykonano w roku 2013.


Rodzaj wykonanych robót:

 • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
 • studnie
 • pompownia ścieków
 • zbiornik retencyjny
 • nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podbudową
 • automatyka
 • roboty elektryczne
 • ogrodzenie pompowni

Łączna długość robót liniowych – ok. 0,6 km


Kontrakt został zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.


„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach kontrakt 10: Budowa sieci wod – kan w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach – obszar Śródmieście centrum – zad. VI oraz zad. VII”
inwestor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

opis robót budowlanych

Roboty budowlane wykonano w latach 2010 - 2013.


Rodzaj wykonanych robót:

 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci wodociągowe
 • pompownia ścieków wraz z infrastrukturą sanitarną
 • studnie
 • nawierzchnie z asfaltobetonu wraz z podbudową
 • nawierzchnie z kostki brukowej wraz z podbudową

wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Łączna długość robót liniowych – ok. 27,9km

Łączna powierzchnia wykonanych nawierzchni drogowych – ok. 23km2


Kontrakt został zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Spółka „GAMAR” uzyskała pozytywne referencje od Inwestora.


„remont sieci wodociągowej na ul. gołężyców, kopcowej w syryni, ul. nepomucena i asnyka w lubomi – operacja ii w ramach zadania: zwiększenie potencjału dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy lubomia”
inwestor

Gmina Lubomia
ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia

opis robót budowlanych

Roboty budowlane wykonano w roku 2010.


Rodzaj wykonanych robót:

 • sieci wodociągowe
 • przyłącza wodociągowe

Łączna długość robót liniowych – ok. 3,6 km


Kontrakt został zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Spółka „GAMAR” uzyskała pozytywne referencje od Inwestora.


„zagospodarowanie terenu zielonego przy al. piłsudskiego w jastrzębiu - zdroju”
inwestor

Urząd Miasta
al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

opis robót budowlanych

Roboty budowlane wykonano w latach 2009 - 2010.


Rodzaj wykonanych robót:

 • nawierzchnie z kostki brukowej wraz z podbudową i odwodnieniem
 • roboty żelbetowe
 • oświetlenie zewnętrzne: linie elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe
 • tereny zielone – trawniki parkowe
 • nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych, roślin
 • mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci

Łączna powierzchnia nawierzchni – ok. 830 m2


Kontrakt został zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Spółka „GAMAR” uzyskała pozytywne referencje od Inwestora.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: