Dotacje unijne

Spółka wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania w formie dofinansowania na projekty inwestycyjne.

2010

Spółka "GAMAR" podpisała Umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. ""Wprowadzenie nowej usługi przewiertu sterowanego przy zastosowaniu technologii wiertnicy horyzontalnej i urządzenia ciśnieniowo – próżniowego w przedsiębiorstwie Gamar Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój" o nr UDA-RPSL.01.02.02-00-089/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa - na zakup nowoczesnych środków trwałych: wiertnicy horyzontalnej i urządzenia ciśnieniowo – próżniowego.

Wartość projektu: 1'313'462,90PLN
Wartość dofinansowania: 644'022,00PLN

  • gallery thumbnail
2011

Spółka "GAMAR" jako główny udziałowiec Spółki córki FW POŁUDNIE Sp. z o.o. opracowała we współpracy z biurem konsultingowym wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego p.n. "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1) na "Budowę Elektrowni wiatrowej Kietrz – K2 o mocy 2,5 MW na terenie gminy Kietrz".
Spółka złożyła w imieniu Spółki córki FW POŁUDNIE Sp. z o.o. powyższy wniosek w 2011r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wnioskowana dotacja w celu pozyskania środków na budowę elektrowni stanowić miała formę pożyczki oprocentowanej z możliwością częściowego umorzenia do wysokości 50% wartości pożyczki uwarunkowanego wytycznymi konkursu.
Wynikiem powyższych działań było otrzymanie w 2011r. dla Spółki FW Południe Sp. z o.o. Promesy przyrzeczenia zawarcia umowy (pożyczki) w kwocie ok. 10,8 mln zł. na budowę Elektrowni Wiatrowej.

2012

Spółka "GAMAR" podpisała Umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. "Zakup innowacyjnej maszyny zasilanej hydraulicznie do renowacji i budowy rurociągów metodą statycznego crackingu oraz wdrożenie nowatorskiej technologii bezwykopowej przez PW GAMAR Sp. z o.o." o nr UDA-RPSL.01.02.03-00-287/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP - na zakup innowacyjnej maszyny zasilanej hydraulicznie do renowacji i budowy rurociągów metodą crackingu statycznego.

Wartość projektu: 1'653'685,60PLN
Wartość dofinansowania: 749'987,09PLN

  • gallery thumbnail

W związku z nabytym doświadczeniem w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, Spółka będzie składała wnioski o dotacje w ramach prowadzonej działalności. Spółka planuje skorzystać m.in. z realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jak również wykorzystać programy ogłaszane przez NFOŚiGW w Warszawie do pozyskania dofinansowania na przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W tym celu Spółka podnosi kwalifikacje personelu w dziedzinie znajomości rynku odnośnie funduszy strukturalnych, europejskich, jak również współpracuje z wykwalifikowaną kadrą consultingową firm zewnętrznych, które na bieżąco zajmują się przygotowywaniem wniosków o pozyskanie środków krajowych i unijnych.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: